Regulamin

logoBartek_2020Poznaj historię Bartka, biegnij z nami cztery razy do „piekła” i z powrotem.

1. Cel imprezy

Popularyzacja biegania oraz marszu Nordic Walking, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
Promowanie aktywności fizycznej na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Przybliżenie sylwetki Jana Kowalewicza zwanego Bartkiem z Piekła, pustelnika żyjącego w latach 1858-1945 na terenie obecnego Przemęckiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem Maszynek.

Integracja osób biorących udział w zawodach oraz sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

Popularyzacja bezalkoholowego trybu spędzania wolnego czasu.

Podczas I etapu „Crossu ścieżkami Bartka z Piekła”, dodatkowo rozegrane zostaną „Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskiego w biegu przełajowym na 10 km”.

2. Organizator

HKS Azymut Mochy

ul. Różana 4

64-234 Mochy

NIP: 923-160-38-32

3. Współorganizatorzy

Nadleśnictwo Włoszakowice, Sołectwo Dominice, Gmina Włoszakowice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gmina Przemęt, Galeria Rzeźby Ptaków – Górsko 31, 64-234 Górsko

4. Terminy

• Etap I – 15 grudnia 2019 – klasyfikacja dodatkowa: Mistrzostwa Powiatu Wolsztyńskiego w biegu przełajowym na dystansie 10 km”

• Etap II – 19 stycznia 2020

• Etap III – 16 luty 2020

• Etap IV – 15 marca 2020 – zostanie podany nowy termin.

Wszystkie etapy rozpoczynać się będą o godzinie 11:00.

5. Miejsce

Przemęcki Park Krajobrazowy, 64-140 Dominice – świetlica wiejska, Galeria Rzeźby Ptaków – Górsko 31, 64-234 Górsko

6. Trasa

Prowadzi drogami i leśnymi ścieżkami, w przeważającej części jest bardzo wymagająca. Na całej jej długości znajdują się liczne podbiegi. W zależności od aury, lokalnie jej fragmenty mogą być podmokłe. Zaleca się korzystanie z obuwia dedykowanego dla biegów terenowych, z agresywnym bieżnikiem lub kolcami.

Trasa oznakowana będzie żółtą taśmą z logo biegu. Nie posiada atestu.

7. Dystanse

Bieg główny odbywa się na dystansie 5 i 10 kilometrów. Zawodnik decyduje na jakim dystansie startuje, podczas rejestracji.

Zawodnicy Nordic Walking startują na dystansie 5 km.

Zawodnik, który nie ukończy trasy na którą się zapisał, nie zostanie sklasyfikowany.

Zawodnik, który zapisał się na dystans 10 km, a ukończył bieg po pierwszej pętli (5 km), ma obowiązek zgłosić ten fakt w biurze zawodów. Zawodnik w takim wypadku nie zostanie sklasyfikowany.

Bieg na 10 km – start 11:00.

Bieg na 5 km – start 11:05.

Nordic Walking – 5km – start 11:10.

8. Kategorie

Kategorie wiekowe biegaczy na dystansie 5 i 10 km *:

M – 16 (do 19 lat) K – 16 (do 19 lat)

M – 20 (20 – 29 lat) K – 20 (20 – 29 lat)

M – 30 (30 – 39 lat) K – 30 (30 – 39 lat)

M – 40 (40 – 49 lat) K – 40 (40 – 49 lat)

M – 50 (50 – 59 lat) K – 50 (50 – 59 lat)

M – 60 (60-69 lat) K – 60 (60-69 lat)

M – 70 i więcej K – 70 i więcej

*Kategorie wiekowe obowiązują z 2019 roku.

*Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do innej kategorii.

Marsz Nordic Walking – kategoria OPEN K i OPEN M.

9. Biuro zawodów

Czynne w dniu biegu w godzinach 9:30 – 10:45 w centrum zawodów Świetlica Wiejska – Dominice 64-140.

10. Zgłoszenia

Formularz zgłoszeń dostępny będzie na stronie: https://tech-race.pl/ lub bezpośrednio w formularzu: https://tiny.pl/tncvz

Zawodnik wypełnia formularz zgłoszeń (jednocześnie wnosząc opłatę startową), który czynny jest do godz. 19:00, wtorku poprzedzającego bieg.

Istnieje możliwość rejestracji w dniu startu, pod warunkiem dostępności pakietów.

Zawodnicy poniżej 18 roku życia, muszą posiadać wypisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w zawodach. Odpowiednie pismo dostępne w biurze zawodów. Rodzic/opiekun musi podpisać zgodę w momencie odbioru numeru startowego.

W razie problemów ze zgłoszeniem prosimy o kontakt na email: azymutmochy@wp.pl

Łączny limit zgłoszeń: 250 osób

11. Opłata startowa

Opłata startowa za pojedynczy bieg na 5 lub 10 km oraz marsz Nordic Walking płatna na konto wynosi: 50 zł,

Opłata uiszczona w biurze zawodów wynosi: 80 zł.

Opłata za karnet na 4 biegi wynosi: 160 zł, w przypadku płatności do dnia 10  12 grudnia.

Opłata startowa płatna jest natychmiast po wypełnieniu formularza zgłoszeń.

12. Klasyfikacja

Prowadzona jest klasyfikacja generalna całego cyklu – liczone są najlepsze 3 starty z 4 z całego cyklu Cross ścieżkami Bartka z Piekła na tym samym dystansie.

Po każdym biegu zostaną przyznane punkty dla zawodników według wzoru: pierwszy zawodnik 1 pkt, drugi 2 pkt, trzeci 3 pkt itd.

Osoba z najmniejszą ilością punktów wygrywa cały cykl i kategorie wiekowe (w przypadku osób z identyczną liczbą punktów, wygrywa ta która uzyska lepszy wynik w ostatnim biegu całego cyklu).

Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie dostaje nagrody w kategorii wiekowej.

Kategorie zostaną utworzone tylko w przypadku sklasyfikowania w nich co najmniej 3 zawodników/zawodniczek, w przeciwnym razie zawodnicy zostają przyłączeni do kategorii młodszej.

Dla „Mistrzostw Powiatu Wolsztyńskiego w biegu przełajowym na dystansie 10 km”, będzie prowadzona klasyfikacja OPEN: 1-3 kobiet i mężczyzn. Pod uwagę brane będą osoby zamieszkałe w powiecie wolsztyńskim lub reprezentujące kluby z powiatu wolsztyńskiego.

13. Pomiar czasu

Na zawodach będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipa mocowanego do nogi na wysokości kostki, którego zawodnik otrzyma wraz z numerem startowym w biurze zawodów. Zawodnik zobowiązany jest zwrócić chip każdorazowo po zakończeniu biegu. Nie zwrócenie chipa po biegu, spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 30 złotych.

Wraz z chipem będzie wydawany numer startowy, który należy umieścić na wysokości klatki piersiowej w widocznym miejscu.

14. Świadczenia

• Pamiątkowy odlewany medal po każdym etapie.
• Nr startowy.
• Elektroniczny pomiar czasu.
• Atrakcyjna, oznakowana, wymagająca crossowa trasa.
• Woda i napój izotoniczny na trasie biegu.
• Owoce.
• Gorąca herbata lub kawa.
• Możliwość pozostawienia rzeczy w depozycie.
• Pamiątkowy drobny gadźet, dla każdego uczestnika, kończącego bieg.
• Ogrzewane kominkiem miejsce schronienia przed startem i po biegu

15. Nagrody

Po ostatnim biegu całego cyklu, zostanie przeprowadzona dekoracja najlepszych

zawodników na trasie biegowej 5 i 10 km oraz Nordic Walking, OPEN M i OPEN K dla miejsc od 1-3. Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają drobny upominek. Organizator nie przesyła nagród nieodebranych podczas dekoracji.

16. Postanowienia końcowe

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

Uczestnik zawodów wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji dotyczących naszych zawodów, oraz informacji o naszych partnerach.

Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego.

Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgoda opiekunów prawnych.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretacja należą do organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

Limit czasu na wszystkich trasach i we wszystkich kategoriach wiekowych wynosi 2 h.

Zgłoszenie się na bieg przez formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w centrum zawodów świadczy o akceptacji powyższego regulaminu.

Protesty należy składać mailowo do 24 h po opublikowaniu wyników.

17. Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest HKS Azymut Mochy, ul. Różana 4, 64-234 Mochy NIP: 923-160-38-32

2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzan w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji „Crossu ścieżkami Bartka z Piekła”, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w „Crossie ścieżkami Bartka z Piekła”.

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w internecie i w miejscu rozgrywania biegu.

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.